ΘΕΜΑ
Η χημική εξίσωση

Η χημική εξίσωση

Body
Χημική εξίσωση: Ο τρόπος αναπαράστασης και ο τρόπος και γραφής μιας χημικής αντίδρασης.

Η αναπαράσταση μιας χημικής αντίδρασης μπορεί να γίνει περιγραφικά, δηλαδή ως ένα απλό κείμενο που την περιγράφει. Μπορεί επίσης να γίνει με παράθεση των προσομοιωμάτων των αντιδρώντων και προϊόντων μορίων ή με τη χρήση των χημικών συμβολών των ατόμων και των μορίων που συμμετέχουν στην αντίδραση. Ο πιο απλός τρόπος περιγραφής μιας χημικής αντίδρασης είναι η χρήση μιας χημικής εξίσωσης.

Σε μία χημική εξίσωση γράφονται κατ' αρχήν οι χημικοί τύποι των αντιδρώντων ουσιών, στη συνέχεια ένα δεξί βέλος, που σημαίνει "παράγεται" ή "σχηματίζεται" και τέλος γράφονται οι χημικοί τύποι των μορίων ή ατόμων που αποτελούν τα προϊόντα της αντίδρασης.

Μια χημική εξίσωση πρέπει να είναι ισοσταθμισμένη ώστε να περιέχει στα αριστερά και δεξιά του βέλους, το ίδιο πλήθος ατόμων. Για τον σκοπό, αυτό μπροστά από τους χημικούς τύπους τοποθετούνται αριθμοί που δηλώνουν την αναλογία ατόμων ή μορίων με την οποία αντιδρούν τα αντιδρώντα και παράγονται τα προϊόντα. Οι αριθμοί αυτοί αποτελούν τους στοιχειομετρικούς συντελεστές της χημικής εξίσωσης. Οι συντελεστές δηλώνουν την αναλογία και όχι τον ακριβή αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της αντίδρασης.  Στις χημικές αντιδράσεις είναι σημαντικό οι συντελεστές να είναι ακέραιοι αριθμοί και όσο το δυνατόν μικρότεροι.

Παρακάτω φαίνονται οι τρεις τρόποι αναπαράστασης της αντίδρασης σύνθεσης του νερού. Παρατηρούμε ότι 2 μόρια υδρογόνου αντιδρούν με 1 μόριο οξυγόνου και προκύπτουν 2 μόρια νερού.

Συμβολισμός Χημικών Αντιδράσεων
Αντίδραση σχηματισμού του νερού
  Αντιδρώντα   Προϊόντα
Περιγραφικά: Υδρογόνο + Οξυγόνο   Νερό
Χημική εξίσωση: 2 + O2   2H2O
Μοριακά μοντέλα:
+