ΘΕΜΑ
Οι φυσικές καταστάσεις των υλικών με λίγα λόγια

Οι φυσικές καταστάσεις των υλικών με λίγα λόγια

Body
Μικρή ανακεφαλαίωση των φυσικών καταστάσεων των υλικών
  • Τα υλικά απαντούν σε τρεις φυσικές καταστάσεις. Τη στερεά, την υγρή και την αέρια.   
  • Τα υλικά μεταπίπτουν από τη μία στην άλλη κατάσταση όταν μεταβάλλεται η θερμοκρασία ή/και η πίεση.   
  • Η μετάβαση από τη στερεά στην υγρή κατάσταση καλείται τήξη και το αντίστροφο πήξη.  
  • Η μετάβαση από την υγρή στην αέρια κατάσταση καλείται εξάτμιση και το αντίστροφο υγροποίηση ή συμπύκνωση.   
  • Η μετάβαση από τη στερεά στην αέρια κατάσταση καλείται εξάχνωση και το αντίστροφο στερεοποίηση ή συμπύκνωση
  • Η θερμοκρασία στην οποία ένα υγρό βράζει καλείται σημείο βρασμού και εξαρτάται από την πίεση. Ταυτίζεται με το σημείο υγροποίησης ή συμπύκνωσης.
  • Η θερμοκρασία στην οποία ένα στερεό τήκεται καλείται σημείο τήξης.  Ταυτίζεται με το σημείο πήξης.