ΘΕΜΑ
Χημικές ιδιότητες των αλκαλιών

Χημικές ιδιότητες των αλκαλιών

Body
Τα αλκάλια διαθέτουν και χημικές ιδιότητες αφού αντιδρούν με το νερό και με το οξυγόνο, δημιουργώντας βάσεις και οξείδια.

Τα αλκάλια ανήκουν στην πρώτη ομάδα του Π.Π. και διαθέτουν ένα ηλεκτρόνιο στην εξωτερική τους στιβάδα. Είναι πολύ δραστικά δηλαδή αντιδρούν εύκολα με άλλα στοιχεία, οπότε δεν απαντώνται ελεύθερα στη φύση αλλά ενωμένα σε μορφή απλών ή σύνθετων χημικών ενώσεων. Συνεπώς:

  • Αντιδρούν με το νερό, και από την αντίδραση παράγονται βάσεις, ενώ παράλληλα εκλύεται υδρογόνο σύμφωνα με την αντίδραση:

2Na(s) + 2Η2Ο(l) → 2NaOΗ(aq) + Η2(g)

Η αντίδραση των αλκαλίων με το νερό είναι εντυπωσιακή και ισχυρά εξώθερμη, δηλαδή ελευθερώνεται θερμότητα.

Η αντίδραση του νατρίου με το νερό είναι ισχυρά εξώθερμη και εκρηκτική
Εξωθερμη αντίδραση νατρίου με το νερό
Έκρηξη μετάλλου νατρίου στο νερό
Έκρηξη μετάλλου νατρίου στο νερό

  • Αντιδρούν με το οξυγόνο και δίνουν βασικά οξείδια:

4Na(s) + O2(g) → 2Na2O(s)

Αν το Νa εκτεθεί στον αέρα, αντιδρά με το οξυγόνο και χάνει την λάμψη του, οπότε η φύλαξη του πρέπει να γίνεται μέσα σε δοχεία που περιέχουν πετρέλαιο ώστε να μην μπορεί να έλθει σε επαφή με το οξυγόνο του αέρα.

Νάτριο σε δοχείο με Πετρέλαιο
Νάτριο σε δοχείο με Πετρέλαιο