ΘΕΜΑ
Οι σπουδαιότεροι υδρογονάνθρακες

Οι σπουδαιότεροι υδρογονάνθρακες

Body
Μοριακοί και συντακτικοί τύποι των σπουδαιότερων υδρογονανθρακών καθώς και ο τρόπος ονοματολογίας τους.

Παρακάτω δίνονται τα ονόματα, οι μοριακοί και οι συντακτικοί τύποι, καθώς και τα προσομοιώματα των μορίων μερικών υδρογονανθράκων:

Κορεσμένοι Yδρογονάθρακες
Ακόρεστοι Yδρογονάθρακες
Αλκάνια
Αλκένια
Αλκλίνια
Αιθάνιο
C2H6
Αιθένιο
C2H4
Αιθίνιο
C2H2
 

Παρατηρείται ότι στους κορεσμένους υδρονάνθρακες, που ονομάζονται και αλκάνια, το πλήθος των υδρογόνων είναι διπλάσιο από το πλήθος των ατόμων του άνθρακα +2.

Στους ακόρεστους υδρογονάνθρακες με ένα διπλό δεσμό, που ονομάζονται και αλκένια, το πλήθος των υδρογόνων είναι διπλάσιο από αυτού του άνθρακα, ενώ στους ακόρεστους με ένα τριπλό δεσμό, που ονομάζονται και αλκίνια, το πλήθος των υδρογόνων είναι ίσο με το πλήθος των ατόμων του άνθρακα -2.

Οι γενικοί κανόνες για το πλήθος των ατόμων άνθρακα και υδρογόνου στους υδρογονάνθρακες εκφράζονται με τους εμπειρικούς ή γενικούς τύπους. Από αυτούς προκύπτουν εύκολα οι μοριακοί τύποι όλων των υδρογονανθράκων, αν αντικαταστήσουμε σε αυτούς την τιμή του "ν", η οποία συμβολίζει τον αριθμό ατόμων άνθρακα.

Έτσι, ο κορεσμένος υδρογονάνθρακας με 4 άτομα άνθρακα, το βουτάνιο, έχει μοριακό τύπο C4H10 (CνΗ2ν+2 όταν ν=4).

Όσο για την ονοματολογία, η πρώτη συλλαβή υποδεικνύει τον αριθμό των ατόμων άνθρακα, ενώ η δεύτερη συλλαβή το είδος των δεσμών που υπάρχουν στην ανθρακική αλυσίδα. Έτσι, ο κορεσμένος υδρογονάνθρακας (αλκάνιο) με ν=1 ονομάζεται μεθάνιο, με ν=2 αιθάνιο, με ν=3 προπάνιο, με ν=4 βουτάνιο, με ν=5 πεντάνιο, με ν=6 εξάνιο κ.ο.κ. Όσο αφορά τα αλκένια, η δεύτερη συλλαβή θα είναι -εν, ενώ για τα αλκίνια θα είναι -ιν, π.χ. για ν=2 αιθένιο και αιθίνιο αντίστοιχα.

 
CνH2ν+2
CνH
CνH2ν-2
v=1: CH4 Μεθάνιο
v=2: C2H6 Αιθάνιο
v=3: C3H8 Προπάνιο
v=4: C4H10 Βουτάνιο
v=2: C2H4 Αιθένιο
v=3: C3H6 Προπένιο
v=4: C4H8 Βουτένιο
v=2: C2H2 Αιθίνιο
v=3: C3H4 Προπίνιο
v=4: C4H6 Βουτίνιο

Γνωριμία με τα Μόρια