ΘΕΜΑ
Η εξουδετέρωση και τα άλατα με λίγα λόγια

Η εξουδετέρωση και τα άλατα με λίγα λόγια

Body
Μικρή ανακεφαλαίωση περί εξουδετέρωσης και αλάτων.
  • Κατά την αντίδραση της εξουδετέρωσης τα κατιόντα Η+ των οξέων αντιδρούν με τα ανιόντα ΟΗ- των βάσεων και σχηματίζουν μόρια νερού.
  • Από την εξουδετέρωση προκύπτουν τα άλατα.
  • Τα άλατα είναι κρυσταλλικές στερεές ουσίες με υψηλά σημεία τήξης και βρασμού.
  • Τα άλατα μπορεί να είναι ευδιάλυτα ή δυσδιάλυτα στο νερό.
  • Τα ευδιάλυτα άλατα παραλαμβάνονται με εξάτμιση του νερού.
  • Τα δυσδιάλυτα παραλαμβάνονται με διήθηση.
  • Στο σημείο στο οποίο η εξουδετέρωση είναι πλήρης το pH είναι ίσο με 7, ίσο με το pH του καθαρού νερού.
  • Η τιμή του pH ενός διαλύματος μετριέται με τα πεχάμετρα και το πεχαμετρικό χαρτί.
  • Τα διαλύματα που έχουν τιμή pH ίση με 7 είναι ουδέτερα.
  • Τα άλατα βρίσκουν πολλές εφαρμογές στην καθημερινή ζωή και τη βιομηχανία, ως πρόσθετα στη μαγειρική, ως καθαριστικά, καθαρτικά και ως δομικά υλικά.