ΘΕΜΑ
Το νερό ως διαλύτης και τα μίγματα με λίγα λόγια

Το νερό ως διαλύτης και τα μίγματα με λίγα λόγια

Body
Μικρή ανακεφαλαίωση περί του νερού ως διαλύτη και των μιγμάτων.
  • Τα μίγματα είναι τα υλικά που αποτελούνται από δύο ή περισσότερες ουσίες
  • Ένα μίγμα μπορεί να είναι στερεό, υγρό ή αέριο και να αποτελείται από στερεά, υγρά ή αέρια συστατικά.  
  • Η σύσταση των μιγμάτων δεν είναι πάντα η ίδια και μεταβάλλεται ανάλογα με τις ποσότητες των ουσιών που αναμιγνύονται.  
  • Τα μίγματα που δεν έχουν ενιαία σύσταση και μπορούμε να διακρίνουμε τα συστατικά τους έστω και με μικροσκόπιο ονομάζονται ετερογενή μίγματα.
  • Τα μίγματα που έχουν ενιαία σύσταση και δε μπορούμε να διακρίνουμε τα συστατικά τους έστω και με μικροσκόπιο ονομάζονται ομογενή μίγματα ή διαλύματα.  
  • Ο διαλύτης είναι το συστατικό ενός διαλύματος που απαντά σε μεγαλύτερη ποσότητα, ενώ διαλυμένες ουσίες τα υπόλοιπα συστατικά
  • Για το διαχωρισμό των μιγμάτων χρησιμοποιούνται μέθοδοι όπως ο μαγνητικός διαχωρισμός, η απόχυση, η διήθηση, η εξάτμιση, η απόσταξη, η χρωματογραφία, κ.α.