ΘΕΜΑ
Η σημασία του εδάφους και του υπεδάφους για τη ζωή

Η σημασία του εδάφους και του υπεδάφους για τη ζωή

Body
Ο ρόλος του εδάφους και του υπεδάφους στην ανάπτυξη της ζωής στη Γη.

Η ζωή άρχισε να οργανώνεται στο νερό. Όμως ο ανθρώπινος πολιτισμός θεμελιώθηκε και αναπτύχθηκε στη στεριά. Η Γαία, δηλαδή η γη, ήταν από τις πρώτες θεότητες που λατρεύτηκαν από τον άνθρωπο και δεν αντιπροσώπευε τον πλανήτη Γη αλλά το φυσικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει και αναπτύσσεται ο άνθρωπος. Δηλαδή, συμβόλιζε την υλική πλευρά του κόσμου.

Δύο από τα σημαντικότερα τμήματα αυτού του περιβάλλοντος είναι το έδαφος και το υπέδαφος, καθώς αυτά αποτελούν ένα σύστημα μέσα στο οποίο τα έμβια και τα άβια σώματα αλληλοεπιδρούν και ισορροπούν. Το σύστημα αυτό αποτελεί σπίτι για πάρα πολλούς ζωντανούς οργανισμούς των οποίων η ύπαρξη είναι απαραίτητη και για τη βελτίωσή του,  καθώς αποικοδομούν τους νεκρούς φυτικούς και ζωικούς ιστούς αυξάνοντας έτσι και τη γονιμότητά του.

Η ποιότητα του εδάφους παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των φυτών, τα οποία, εκτός της ενεργούς συμμετοχής τους στη διατήρηση της ζωής μέσω της φωτοσύνθεσης, είναι απαραίτητα για την ύπαρξη των φυτοφάγων και σαρκοφάγων ζώων. Αλλά και για τον άνθρωπο το έδαφος είναι σημαντικό, καθώς φιλοξενεί πολλές από τις δραστηριότητες του, όπως είναι οι καλλιέργειες χωραφιών και η κατασκευή κτιρίων μέσα στα οποία ζει και εργάζεται.

Σκύλος των λειμώνων (κυνόμυς)
Σκύλος των λειμώνων (κυνόμυς) στη φωλιά του