ΘΕΜΑ
Το έδαφος και το υπέδαφος με λίγα λόγια

Το έδαφος και το υπέδαφος με λίγα λόγια

Body
Μικρή ανακεφαλαίωση περί του εδάφους και του υπεδάφους.
  • Στο στερεό φλοιό της Γης διακρίνουμε το έδαφος και το υπέδαφος.  
  • Ως έδαφος νοούνται τα ανώτερα στρώματα του φλοιού της Γης, δηλαδή, αυτά που επιτρέπουν την εγκατάσταση ζωικής και φυτικής ζωής. Το πάχος του ποικίλει από ένα έως πολλά μέτρα. 
  • Το έδαφος αποτελείται από ανόργανα υλικά (πηλό, χώμα, άμμο, πέτρες κ.λπ.), οργανικά ζωικά και φυτικά υπολείμματα που ονομάζονται χούμος (φύλλα, νεκρούς οργανισμούς κ.λπ.), νερό και αέρα
  • Ως υπέδαφος νοούνται τα υποκείμενα του εδάφους άγονα στρώματα του φλοιού της Γης. 
  • Το υπέδαφος σχηματίζεται από τα πετρώματα, ενώ συστατικό των πετρωμάτων είναι τα ορυκτά.  
  • Ο ορυκτός πλούτος μιας χώρας περιλαμβάνει τα  μεταλλεύματα, τα ορυκτά καύσιμα και τα προϊόντα λατομείου.  
  • Ο ορυκτός πλούτος της Ελλάδας περιλαμβάνει μεταλλεύματα, όπως βωξίτη, χρωμίτη, λευκόλιθο,  ορυκτά καύσιμα, όπως ο λιγνίτης, και  προϊόντα λατομείου όπως τα μάρμαρα και τα οικοδομικά υλικά.