ΘΕΜΑ
Καύση υδρογονανθράκων

Καύση υδρογονανθράκων

Body
Αντιδράσεις καύσης υδρογονανθράκων και τα πιθανά προϊόντα ανάλογα με την ποσότητα του οξυγόνου.

Οι υδρογονάνθρακες, όπως και πολλές άλλες ενώσεις, αντιδρούν με το οξυγόνο. Η αντίδραση αυτή με το οξυγόνο ονομάζεται οξείδωση.

Η οξείδωση των υδρογονανθράκων συνοδεύεται από έκλυση θερμότητας και φως (φλόγα) και ονομάζεται καύση. Μάλιστα, η θερμότητα που παράγεται είναι πολύ μεγάλη συγκριτικά με άλλες ενώσεις, με τα προϊόντα της καύσης τους να ονομάζονται καυσαέρια.

Όταν η οξείδωση των υδρογονανθράκων γίνεται παρουσία αρκετού οξυγόνου, η καύση είναι πλήρης και τα προϊόντα, δηλαδή τα καυσαέρια, είναι το διοξείδιο του άνθρακα και το νερό.

Παρακάτω δίνονται οι χημικές εξισώσεις της πλήρους καύσης μερικών υδρογονανθράκων.

Mεθάνιο:

4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2Η2Ο(g) + Θερμότητα

Αιθάνιο:

2C2Η6(g) + 7O2(g) → 4CO2(g) + 6Η2Ο(g) + Θερμότητα

Προπάνιο:

C3Η8(g) + 5O2(g) → 3CO2(g) + 4Η2Ο(g) + Θερμότητα

Βουτάνιο:

2C4Η10(g) + 13O2(g) → 8CO2(g) + 10Η2Ο(g) + Θερμότητα

Αιθένιο:

C2Η4(g) + 3O2(g) → 2CO2(g) + 2Η2Ο(g) + Θερμότητα

Προπένιο:

2C3Η6(g) + 9O2(g) → 6CO2(g) + 6Η2Ο(g) + Θερμότητα

Αιθίνιο:

2C2Η2(g) + 5O2(g) → 4CO2(g) + 2Η2Ο(g) + Θερμότητα

Προπίνιο:

C3Η4(g) + 4O2(g) → 3CO2(g) + 2Η2Ο(g) + Θερμότητα

Τι γίνεται, όμως, όταν δεν υπάρχει αρκετό οξυγόνο για την πλήρη καύση των υδρογονανθράκων προς CO2 και Η2Ο;

Οι καύσεις αυτές είναι ατελείς και ένα από τα πιθανά προϊόντα είναι το μονοξείδιο του άνθρακα, CO, που είναι τοξικό αέριο, με βάση τη χημική εξίσωση (για το προπάνιο):

2C3Η8(g) + 7O2(g) → 6CO(g) + 8Η2Ο(g) + Θερμότητα

Με ακόμα λιγότερο οξυγόνο από την ατελή καύση προκύπτει άνθρακας που δίνει και την καπνιά.

C3Η8(g) + 2O2(g) → 3C(s)+ 4Η2Ο(g) + Θερμότητα