Το Νερό ως Διαλύτης - Μίγματα

Το Νερό ως Διαλύτης - Μίγματα

Τα μίγματα προκύπτουν από την ανάμιξη δύο ή περισσότερων υλικών σε διάφορες αναλογίες. Τα μίγματα μπορεί να έχουν οποιαδήποτε φυσική κατάσταση και ανάλογα με το αν τα συστατικά τους είναι διακριτά ή όχι διακρίνονται σε ομογενή ή ετερογενή.

Τα ομογενή μίγματα ονομάζονται διαλύματα. Για τον διαχωρισμό των συστατικών ενός μίγματος ανάλογα με τις φυσικές ιδιότητες των συστατικών του χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές όπως η διήθηση, η απόσταξη, η φυγοκέντριση και η κοσκίνιση.

Θέματα

To Ήξερες ότι ...

Περισσότερη Χημεία

Ερωτήσεις Ανακεφαλαίωσης