ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

Παρασκευή και εξέταση μίγματος θείου - ζάχαρης

Στο πείραμα αυτό παρασκευάζεται ένα μίγμα θείου και ζάχαρης με την ανάμιξη περίπου ίσων ποσοτήτων θείου και ζάχαρης. Παρατηρούμε ότι στο μίγμα αυτό με τη βοήθεια ενός μεγεθυντικού φακού είναι εύκολο να διακρίνουμε κόκκους θείου και ζάχαρης, δηλαδή να διακρίνουμε τα συστατικά του.