Η ρύπανση του εδάφους

Η Ρύπανση του Εδάφους

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες δημιουργούν πολλά απορρίμματα. Αυτά μπορεί να είναι είτε αποικοδομήσιμα είτε μη αποικοδομήσιμα. Η σωστή διαχείριση και των δύο ειδών των απορριμμάτων οδηγεί στην αποφυγή  ανεπανόρθωτων βλαβών του περιβάλλοντος αλλά και της υγείας του ανθρώπου. 

Στη μείωση των απορριμμάτων που καταλήγουν στις χωματερές, καθοριστικά συμβάλλει η μείωση των δραστηριοτήτων του ανθρώπου, η ανακύκλωση των υλικών, καθώς και η χρήση βιοδιασπώμενων υλικών.

Θέματα

To Ήξερες ότι ...

Ερωτήσεις Ανακεφαλαίωσης