ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο χωματερών

Σε αυτήν την παρουσίαση μπορείτε να παρακολουθήσετε πως αξιοποιείται ενεργειακά το βιοαέριο των απορριμμάτων παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια η οποία διοχετεύεται στο κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης μιας περιοχής.

Όσο μεγαλύτερη είναι η περιεκτικότητα του βιοαερίου σε μεθάνιο, τόσο υψηλότερη απόδοση έχει ως καύσιμο για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.