ΘΕΜΑ
Το pH του εδάφους

Το pH του εδάφους

Body
Το pH του εδάφους είναι σημαντικός παράγοντας για την επιλογή καλλιέργειας και μπορεί να είναι όξινο, ουδέτερο ή βασικό.

Η καταλληλότητα του εδάφους για καλλιέργεια εξαρτάται όχι μόνο από την σύσταση του αλλά και από την τιμή του pH. Τα περισσότερα φυτά ευδοκιμούν σε εδάφη που έχουν pH κοντά στο 7 (ουδέτερα). Έτσι, σε πολλές περιπτώσεις, όπου το pH του εδάφους δεν είναι κατάλληλο για την ανάπτυξη ορισμένου είδους φυτού, προστίθενται στο έδαφος κατάλληλα παρασκευάσματα που αποσκοπούν στη διόρθωση ή αλλιώς ρύθμιση της τιμής του pH. Για παράδειγμα με προσθήκη παρασκευασμάτων που περιέχουν υδροξείδιο του ασβεστίου (Ca(OH)2) σε εδάφη με pH μικρότερο του 7 (όξινα εδάφη), επιτυγχάνεται η ρύθμιση του κοντά στο 7.

basic pH soil
Ουδέτερο pH εδάφους που ευδοκιμούν τα περισσότερα φυτά

Εκτός όμως από τις καλλιέργειες που ευδοκιμούν σε pH κοντά στο 7, υπάρχουν και φυτά όπως οι γαρδένιες, καμέλιες και αζαλέες που καλλιεργούνται σε χώμα με όξινο pH, δηλαδή μικρότερο του 7, όπως αυτό των δασικών εδαφών (καστανόχωμα, μαυρόχωμα κ.τ.λ.). Τα εδάφη με τιμές pH από 5,5 - 7,5 είναι ιδανικά για την καλλιέργεια σιτηρών και πατάτας. Ενώ ο καπνός ευδοκιμεί σε εδάφη με τιμές pH από 5 - 5,8.

acidic soil
Όξινο pH εδάφους που ευδοκιμούν κάποια φυτά

Εύκολα επομένως προκύπτει το συμπέρασμα ότι ένας σημαντικός παράγοντας για την επιλογή του είδους της καλλιέργειας σε μία περιοχή είναι το pH του εδάφους της.