ΘΕΜΑ
Φυσικά και Τεχνητά Υλικά

Φυσικά και Τεχνητά Υλικά

Body
Η χημεία ως επιστήμη δεν μελετά μόνο τα προϊόντα όπως απαντώνται τη φύση, αλλά συμβάλλει και στην δημιουργία νέων τεχνητών υλικών.

Ο άνθρωπος χρησιμοποιεί πολλά υλικά όπως αυτά απαντούν τη φύση. Τα υλικά αυτά χαρακτηρίζονται ως φυσικά υλικά. Παράλληλα χρησιμοποιεί αυτά τα φυσικά υλικά ως πρώτες ύλες και παράγει νέα υλικά τα οποία ονομάζονται τεχνητά υλικά.

Ένα απλό παράδειγμα αποτελεί η κοινή άμμος, η οποία αποτελεί ένα φυσικό υλικό. Όμως ο άνθρωπος τη θερμαίνει σε πολύ ψηλές θερμοκρασίες και τη μετατρέπει σε γυαλί το οποίο είναι ένα τεχνητό υλικό. Το γυαλί στη συνέχεια μπορεί με την προσθήκη κατάλληλων προσμίξεων να αλλάξει χρώμα και να αποκτήσει ιδιότητες όπως η γυαλάδα, η αυξημένη σκληρότητα και η αντοχή στη θερμότητα. 

Επεξεργασία Γυαλιού
Επεξεργασία Γυαλιού

Αντίστοιχα το αργό πετρέλαιο εκλύεται ως φυσικό υλικό από τη γη. Για να μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί πρέπει να υποστεί μια χημική διαδικασία που ονομάζεται κλασματική απόσταξη. Από αυτήν προκύπτουν διάφορα προϊόντα , όπως η βενζίνη, το πετρέλαιο θέρμανσης και πλήθος άλλων, τα οποία είναι τεχνητά υλικά. Από τα προϊόντα κατεργασίας του αργού πετρελαίου προκύπτουν επίσης και τα πλαστικά τα οποία είναι επίσης τεχνητά υλικά.

εξόρυξη πετρελαίου
Εξόρυξη Πετρελαίου

Η χημεία έχει καθοριστική συμβολή στη μετατροπή φυσικών πρώτων υλών σε νέα πολύ χρήσιμα τεχνητά υλικά και προϊόντα, καθώς μελετά τις ιδιότητες που έχει κάθε φυσικό υλικό και προβλέπει τους τομείς στους οποίους θα μπορούσε αυτό να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή νέων τεχνητών υλικών. 

Τεχνητά Προϊόντα
Τεχνητά Προϊόντα