ΘΕΜΑ
Δομή και ταξινόμηση υδρογονανθράκων

Δομή και ταξινόμηση υδρογονανθράκων

Body
Κατάταξη υδρογονανθρακών ανάλογα της δομής τους και αναπαράστασή τους με μοριακούς και συντακτικούς τύπους.

υδρογονάνθρακες είναι οι οργανικές ενώσεις που αποτελούνται από άνθρακα και υδρογόνο. Στην ανθρακική αλυσίδα των πιο απλών υδρογονανθράκων, οι άνθρακες ενώνονται μεταξύ τους χρησιμοποιώντας μια μονάδα συγγένειας ο καθένας και χρησιμοποιούν τις υπόλοιπες για να ενωθούν με άτομα υδρογόνου.

Κορεσμένοι υδρογονάθρακες ευθείας ανθρακικής αλυσίδας.
Αιθάνιο
C2H6
Προπάνιο
C3H8
Βουτάνιο
C4H10

Οι υδρογονάνθρακες που είδαμε τώρα είναι μόρια ευθείας ανθρακικής αλυσίδας. Αν κάποιοι άνθρακες χρησιμοποιούν δύο ή περισσότερες μονάδες συγγένειας για να ενωθούν με άλλους άνθρακες, τότε προκύπτουν οι υδρογονάνθρακες διακλαδισμένης αλυσίδας.

Κορεσμένοι υδρογονάνθρακες διακλαδισμένης ανθρακικής αλυσίδας
Μεθυλοπροπάνιο
C4H10
Διμεθυλοπροπάνιο
C5H12
2,3-Διμεθυλοβουτάνιο
C6H14

Όπως όλες οι χημικές ενώσεις, έτσι και οι οργανικές συμβολίζονται με το μοριακό τους τύπο. Συνεπώς, ο κορεσμένος υδρογονάνθρακας με 4 άτομα άνθρακα έχει μοριακό τύπο C4H10.Όπως φαίνεται παρακάτω, από τέσσερα άτομα άνθρακα προκύπτουν δύο υδρογονάνθρακες. Ένας με ευθεία και ένας με διακλαδισμένη αλυσίδα. Για να τους ξεχωρίσουμε χρησιμοποιούμε το συντακτικό τύπο. Ο πιο παραστατικός τρόπος βέβαια, είναι τα προσομοιώματα των μορίων τους.

Μέχρι τώρα είδαμε άκυκλους υδρογονάνθρακες. Αν η αλυσίδα κλείσει κύκλο σε οποιοδήποτε σημείο, προκύπτουν οι κυκλικοί υδρογονάνθρακες. Παρακάτω παρουσιάζεται πως δομούνται τρεις από αυτούς.

Κυκλικοί υδρογονάνθρακες με 4, 5 και 6 άτομα άνθρακα.
Κυκλοβουτάνιο
C4H8
Κυκλοπεντάνιο
C5H10
Κυκλοεξάνιο
C6H12

Στους υδρογονάνθρακες που είδαμε μέχρι τώρα, κάθε άνθρακας χρησιμοποιεί μια μονάδα συγγένειας για να ενωθεί με άλλους και καλούνται κορεσμένοι. Αν δύο από αυτούς χρησιμοποιήσουν δύο μονάδες ο καθένας, προκύπτει διπλός δεσμός. Αν χρησιμοποιήσουν τρείς, προκύπτει τριπλός δεσμός. Οι υδρογονάνθρακες αυτοί, στους οποίους υπάρχει ένας τουλάχιστον διπλός ή τριπλός δεσμός καλούνται ακόρεστοι.

Ακόρεστοι υδρογονάθρακες με διπλό και τριπλό δεσμό.
Αιθένιο
C2H4
Προπένιο
C3H6
Αιθίνιο
C2H2

Αν αρχίσουμε και αντικαθιστούμε υδρογόνα ή άνθρακες με άτομα στοιχείων όπως Cl, O, N, S κ.α. προκύπτει μια μεγάλη ποικιλία ενώσεων. Αυτές βέβαια θα είναι οργανικές ενώσεις, αλλά όχι υδρογονάνθρακες. Θα ανήκουν σε άλλες τάξεις οργανικών ενώσεων.