ΘΕΜΑ
Το νερό υπάρχει παντού

Το νερό υπάρχει παντού

Body
Το νερό υπάρχει ακόμα και εκεί που δεν το περιμένουμε στη φύση σαν στερεό, υγρό ή αέριο. Καλύπτει το 71% της επιφάνειας της γης, ενώ το γλυκό νερό αποτελεί μόλις το 3% της συνολικής ποσότητας του.

Αν αφήσουμε για λίγο ένα ποτήρι γεμάτο με κρύο νερό παρατηρούμε να συγκεντρώνεται στο εξωτερικό του ένα λεπτό στρώμα νερού. Αυτό δεν συμβαίνει γιατί χύθηκε το νερό μέσα από το ποτήρι, αλλά γιατί επικάθησε στο κρύο γυαλί νερό που υπήρχε στον αέρα ως αέριο και συμπυκνώθηκε.

glass Water
Αέριο νερό συμπυκνώθηκε στα τοιχώματα

Το νερό υπάρχει παντού γύρω μας ακόμα και εκεί που δεν το περιμένουμε. Υπάρχει παντού στη φύση και κυκλοφορεί σε ένα διαρκή κύκλο που λέγεται κύκλος του νερού ή υδρολογικός κύκλος. Μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με την ποσότητα του νερού στη γη είναι τα παρακάτω:

  • Υπολογίζεται ότι στον πλανήτη μας υπάρχουν περίπου 1.400.000.000.000.000.000 τόνοι νερού με τη μορφή στερεού (πάγoς), υγρού και αερίου (υδρατμός).
  • To 71% της επιφάνειας της γης καλύπτεται από νερό.
  • Το γλυκό νερό αποτελεί το 3% του συνολικού νερού της γης.
  • Το αλμυρό νερό αποτελεί το υπόλοιπο 97% κυρίως με τη μορφή θαλάσσιου νερού. 

Η κατανομή του νερού στη γη μας δίνεται παραστατικά παρακάτω.

Κατανομή του νερού στη γη
Κατανομή του νερού στη γη