ΘΕΜΑ
Οι υδρογονάνθρακες με λιγα λόγια

Οι υδρογονάνθρακες με λιγα λόγια

Body
Μικρή ανακεφαλαίωση περί υδρογονανθράκων.
  • Οι ενώσεις που αποτελούνται από άνθρακα, υδρογόνο και μερικά άλλα άτομα καλούνται οργανικές ενώσεις, ενώ ο κλάδος της χημείας που τις εξετάζει καλείται Οργανική Χημεία.
  • Για το συμβολισμό των οργανικών ενώσεων χρησιμοποιούμε το μοριακό, το συντακτικό και τον εμπειρικό τύπο.
  • Ο άνθρακας έχει τέσσερεις μονάδες συγγένειας, δηλαδή μπορεί να δημιουργήσει τέσσερεις απλούς δεσμούς με άλλα άτομα. Εναλλακτικά ένα άτομο άνθρακα μπορεί να δημιουργήσει ένα διπλό και δύο απλούς δεσμούς, δύο διπλούς δεσμούς ή έναν τριπλό και έναν απλό δεσμό.
  • υδρογονάνθρακες είναι οι οργανικές ενώσεις που αποτελούνται από άνθρακα και υδρογόνο.
  • Οι υδρογονάνθρακες στους οποίους όλα τα άτομα άνθρακα συμμετέχουν σε τέσσερεις απλούς δεσμούς καλούνται κορεσμένοι, αυτοί στους οποίους κάποια άτομα άνθρακα συμμετέχουν σε διπλούς ή τριπλούς δεσμούς καλούνται ακόρεστοι.
  • Οι υδρογονάνθρακες το μόριο των οποίων αποτελείται μόνο από ανοικτές ανθρακικές αλυσίδες καλούνται άκυκλοι, ενώ αυτοί στους οποίους υπάρχουν και κυκλικές ανθρακικές αλυσίδες καλούνται κυκλικοί.
  • Οι υδρογονάνθρακες είναι συστατικά του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.
  • Η καύση των υδρογονανθράκων αποδίδει θερμότητα και καυσαέρια. Κατά την πλήρη καύση τους προκύπτει διοξείδιο του άνθρακα και νερό, ενώ κατά την ατελή καύση τους μονοξείδιο του άνθρακα και νερό ή άνθρακας και νερό.
  • Τα προϊόντα της ατελούς καύσης των καυσίμων είναι οι κυριότεροι ρύποι της ατμόσφαιρας μαζί με τα οξείδια του αζώτου και του θείου.