ΘΕΜΑ
Δομή και ιδιότητες αλκοολών

Δομή και ιδιότητες αλκοολών

Body
Οι αλκοόλες στην καθημερινή μας ζωή, η αντίδραση καύσης τους και η σύνθεση της αιθανόλης.

Οι αλκοόλες είναι μια σημαντική τάξη οργανικών ενώσεων. Το μόριό τους προκύπτει από τους υδρογονάνθρακες με την αντικατάσταση ενός ή περισσότερων υδρογόνων από την ομάδα του υδροξυλίου (-ΟΗ), επομένως έχουν το γενικό τύπο CνΗ2ν+2Ο. Η λειτουργική ομάδα του υδροξυλίου που περιέχουν στο μόριό τους, διαμορφώνει κατεξοχήν τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά τους. Με τους δεσμούς υδρογόνου που σχηματίζουν, παρουσιάζουν μεγάλη διαλυτότητα στο νερό, καθώς και το σημείο ζέσεως τους είναι μεγαλύτερο από το αναμενόμενο.

Βρίσκουν πολλές εφαρμογές στη χημική βιομηχανία, καθώς αποτελούν πρώτες ύλες για την παρασκευή πλήθους άλλων οργανικών ενώσεων. Χρησιμοποιούνται επίσης ευρέως στην καθημερινή ζωή.

Δύο από τις αλκοόλες είναι πολύ γνωστές. Η αιθανόλη ή αιθυλική αλκοόλη είναι το γνωστό μας καθαρό οινόπνευμα που χρησιμοποιούμε στην ιατρική, και είναι η αλκοόλη των ποτών. Το μπλε οινόπνευμα είναι και αυτό αλκοόλη, αλλά περιέχει χρώμα και μια άλλη αλκοόλη, την μεθανόλη, η οποία είναι τοξική και προστίθεται για να αποτρέψει την χρήση του οινοπνεύματος εμπορίου για παρασκευή ποτών. Και οι δύο αναμιγνύονται με το νερό σε οποιαδήποτε αναλογία.

 
Μεθανόλη
CH3OH
Αιθανόλη
C2H5OH
Προπανόλη
C3H7OH

Oι αλκοόλες καίγονται και παρουσία αρκετού οξυγόνου δίνουν διοξείδιο του άνθρακα και νερό:

Μεθανόλη

2CΗ3ΟΗ(l) + 3O2(g) → 2CO2(g) + 4Η2Ο(g) + Θερμότητα

Αιθανόλη

2C2Η5ΟΗ(l) + 6O2 (g) → 4CO2(g) + 6Η2Ο(g) + Θερμότητα

Από την καύση παράγεται θερμότητα και έτσι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα, αφού μάλιστα δε ρυπαίνουν.

H αιθανόλη παρασκευάζεται στη βιομηχανία από το αιθένιο με την προσθήκη νερού:

C2Η4(g) + Η2Ο(g) → C2Η5ΟΗ(g)

Η μεθανόλη μπορεί να προκύψει από θέρμανση ξύλων απουσία αέρα, γι' αυτό λέγεται και ξυλόπνευμα. Αλλά η πιο ενδιαφέρουσα σύνθεση της αιθανόλης γίνεται από τα ζαχαρούχα διαλύματα, όπως ο χυμός των σταφυλιών ή μούστος, με αλκοολική ζύμωση. Το προϊόν της ζύμωσης είναι το κρασί και στη συνέχεια διαχωρίζουμε την αλκοόλη με απόσταξη.

Σταφύλια
Αμπέλι με σταφύλια. Ο χυμός τους παράγει την αιθανόλη με αλκοολική ζύμωση

Πειράματα

Γνωριμία με τα Μόρια