ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΟΡΙΑ

Οι Αλκοόλες

Οι αλκοόλες ανήκουν στις ενώσεις με μεγάλο ενδιαφέρον τόσο για την Οργανική Χημεία, όσο και για τη Βιολογική Χημεία. Η λειτουργική ομάδα του υδροξυλίου που περιέχουν στο μόριό τους, διαμορφώνει τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά τους. Παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία στη δομή τους και ταξινομούνται σε πρωτοταγείς, δευτεροταγείς και τριτοταγείς αλκοόλες. Πρωτοταγείς αλκοόλες είναι εκείνες οι αλκοόλες στις οποίες ο άνθρακας που φέρει τη λειτουργική τους ομάδα, ενώνεται με μία οργανική ομάδα. Αντίστοιχα στις δευτεροταγείς αλκοόλες, ενώνεται με δύο οργανικές ομάδες και οι τριτοταγείς με τρεις οργανικές ομάδες.