ΘΕΜΑ

Απλοί κανόνες ονοματολογίας των οξέων

Body
Ο τρόπος ονομασίας των οξέων και οι κανόνες που την καθορίζουν.

Τα οξέα διακρίνονται σε αυτά που περιέχουν οξυγόνο στο μόριο τους, τα οποία ονομάζονται οξυγονούχα, όπως το ανθρακικό οξύ (Η2CO3) και σε αυτά που δεν περιέχουν οξυγόνο που είναι τα μη οξυγονούχα, όπως το υδροχλωρικό οξύ (HCl).


Mη οξυγονούχα οξέα

Τα μη οξυγονούχα οξέα είναι της γενικής μορφής ΗxΑ όπου Η είναι το υδρογόνο, Α κάποιο αμέταλλο και x το φορτίο των ανιόντων των αμέταλλων χωρίς το πρόσημο τους.

Στον πίνακα που ακολουθεί αποδίδονται τα κυριότερα αμέταλλα με τα ονόματα τους και το φορτίο των ανιόντων τους.

Αμέταλλα στοιχεία με τα ιόντα τους
Όνομα Σύμβολο Ανιόν Φορτίο
Φθόριο

F

F- -1
Χλώριο Cl Cl- -1
Βρώμιο Br Br- -1
Ιώδιο I I- -1
Θείο S S2- -2


Ένας απλός τρόπος ονοματολογίας των μη οξυγονούχων οξέων είναι ο εξής:

Ύδρο + Όνομα του αμέταλλου

Ο παραπάνω τρόπος ονοματολογίας αναφέρεται μόνο σε αέριες ενώσεις. Όταν το υδροχλώριο είναι διαλυμένο μέσα στο νερό, ονομάζεται υδροχλωρικό οξύ.

Εδώ παρουσιάζονται κάποια παραδείγματα μη οξυγονούχων οξέων:

Μη οξυγονούχα οξέα
Οξύ Όνομα
  Αέριο Διάλυμα
HCl Υδροχλώριο Υδροχλωρικό οξύ
HF Υδροφθόριο Υδροφθορικό οξύ
ΗΙ Υδροϊώδιο Υδροϊωδικό οξύ
HBr Υδροβρώμιο Υδροβρωμικό οξύ
H2S Υδρόθειο Υδροθειικό οξύ

Oξυγονούχα οξέα

Τα οξυγονούχα οξέα είναι ενώσεις του υδρογόνου με τα πολυατομικά ιόντα. Σε αυτά ένα ή περισσότερα άτομα του πολυατομικού ιόντος είναι οξυγόνο.

Ο γενικός μοριακός τύπος για αυτά τα οξέα είναι ΗxΠ όπου Η είναι το άτομο υδρογόνου, Π είναι το πολυατομικό ιόν και x το φορτίο του πολυατομικού ιόντος χωρίς το πρόσημο του.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα κυριότερα πολυατομικά ιόντα και το φορτίο τους

Πολυατομικά ιόντα
Όνομα Πολυατομικό ιόν Φορτίο
Νιτρικό ΝΟ3- -1
Χλωρικό ClΟ3- -1
Ανθρακικό CO32- -2
Θειικό SO42- -2
Φωσφορικό PO43- -3

Ένας απλός τρόπος ονοματολογίας των οξυγονούχων οξέων είναι ο εξής:

Όνομα του πολυατομικού ιόντος με την κατάληξη οξύ

Παρακάτω υπάρχουν κάποια παραδείγματα οξυγονούχων οξέων:

Οξυγονούχα οξέα
Οξύ Όνομα
H23 Ανθρακικό οξύ
HNO3 Νιτρικό οξύ
H24 Θειικό οξύ
H3ΡΟ4 Φωσφορικό οξύ