ΘΕΜΑ
Tα αλκάλια με λίγα λόγια

Tα αλκάλια με λίγα λόγια

Body
Μικρή ανακεφαλαίωση περί αλκαλίων
  • Τα στοιχεία της 1ης ομάδας του Περιοδικού Πίνακα εκτός από το υδρογόνο ονομάζονται Αλκάλια και είναι το Λίθιο, 3Li, το Νάτριο, 11Na, το Κάλιο, 19K, το Ρουβίδιο, 37Rb, το Καίσιο, 55Cs, και το Φράγκιο, 87Fr.
  • Τα αλκάλια είναι μαλακά μέταλλα, δηλαδή μπορούν να κοπούν με μαχαίρι, είναι εύτηκτα καθώς έχουν χαμηλά σημεία τήξης, και έχουν μικρή πυκνότητα.
  • Τα αλκάλια αντιδρούν βίαια με το νερό προς σχηματισμό υδροξειδίων και αέριου υδρογόνου, αλλά και με το οξυγόνο της ατμόσφαιρας προς σχηματισμό οξειδίων.
  • Τα αλκάλια αποβάλουν εύκολα ένα ηλεκτρόνιο και μετατρέπονται σε κατιόντα με ένα θετικό στοιχειώδες φορτίο.

Ερωτήσεις Ανακεφαλαίωσης