ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΟΡΙΑ

Οι Υδρογονάνθρακες

Οι υδρογονάνθρακες αποτελούν μία κατηγορία χημικών οργανικών ενώσεων, όπου στα μόρια τους περιέχουν αποκλειστικά μόνο άτομα άνθρακα και υδρογόνου. Προέρχονται κυρίως από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Ταξινομούνται στους άκυκλους υδρογονάνθρακες, με ανοικτή αλυσίδα στο μόριο τους και στους κυκλικούς υδρογονάνθρακες, με κλειστή αλυσίδα. Διακρίνονται επίσης σε κορεσμένους, όπου στο μόριό τους υπάρχουν μόνο απλοί δεσμοί και σε ακόρεστους, όπου υπάρχει τουλάχιστον ένας διπλός ή τριπλός δεσμός. Οι άκυκλοι κορεσμένοι υδρογονάνθρακες ονομάζονται αλκάνια, οι άκυκλοι ακόρεστοι υδρογονάνθρακες με ένα τουλάχιστον διπλό δεσμό στο μόριο τους ονομάζονται αλκένια και αντίστοιχα με έναν τριπλό δεσμό, ονομάζονται αλκίνια.