ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΧΗΜΕΙΑ
Γιατί η αμμωνία είναι βάση;

Γιατί η αμμωνία είναι βάση;

Body
Η αμμωνία όταν διαλύεται στο νερό δίνει κατιόντα αμμωνίου και ανιόντα υδροξειδίου, διίσταται μερικώς άρα είναι μια ασθενής βάση.

Η αμμωνία (NH3) είναι μια από τις πιο γνωστές και χρήσιμες για τον άνθρωπο βάσεις, μολονότι στο μόριό της δεν περιέχει την ομάδα του υδροξυλίου. Κατά τη διάλυσή της στο νερό αντιδρά με το νερό με αποτέλεσμα στο διάλυμα να δημιουργούνται, κατιόντα αμμωνίου και ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ-).

NH3(g) + H2O(l) → NH4+(aq) + OH-(aq)

Η αμμωνία έχει και μια άλλη ιδιαιτερότητα. Ενώ οι βάσεις όπως το υδροξείδιο του νατρίου, ΝaΟΗ, το υδροξείδιο του καλίου, ΚΟΗ και το υδροξείδιο του ασβεστίου, Cα(ΟΗ)2 όταν διαλύονται στο νερό διίστανται πλήρως, στο διάλυμα της αμμωνίας δε δίνουν όλα τα μόριά της τα παραπάνω ανιόντα και τα κατιόντα.

NH3(aq) + H2O(l)  ⇆  NH4+(aq) +  OH-(aq)

Η αμμωνία, ασθενής βάση
Ο ιοντισμός της αμμωνίας

Η αμμωνία, όπως και όλες οι βάσεις με παρόμοια συμπεριφορά, δηλαδή μερική και όχι πλήρη διάσταση, ονομάζονται ασθενείς βάσεις, ενώ αυτές που διίστανται πλήρως ονομάζονται ισχυρές βάσεις. Οι ασθενείς βάσεις έχουν όλες σχεδόν τις ιδιότητες των βάσεων, αλλά τις εκδηλώνουν πιο ήπια σε σχέση με τις ισχυρές.