Σχετικά με το CHEMNOESIS

Ο ιστόχωρος CHEMNOESIS αναπτύχθηκε κατά την υλοποίηση στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ του ερευνητικού προγράμματος ΚΡΗΠΙΣ: «Μελέτη της ανάπτυξης όψεων του επιστημονικού εγγραμματισμού μαθητευομένων σε συνθήκες τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης με τη χρήση διαδικτυακών εικονικών εργαστηρίων και την αξιοποίηση γεωγραφικών δεδομένων» (Κωδικός ΟΠΣ 5002552) με Επιστημονικώς Υπεύθυνο του Έργου τον κ. Μιχάλη Σιγάλα, Καθηγητή του Τμήματος Χημείας του Α.Π.Θ.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) στα πλαίσια της Πρόσκλησης «ΔΡΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ» του Άξονα Προτεραιότητας 3 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020/ΕΣΠΑ 2014-2020.

Σκοπός του ερευνητικού έργου σε ότι αφορά τη Χημεία ήταν η μελέτη της δυνατότητας που παρέχουν η ψηφιακή τεχνολογία και η χρήση εικονικών εργαστηριακών περιβαλλόντων Χημείας στα πλαίσια της διδασκαλίας της Χημείας στην υποστήριξη της ανάπτυξης εννοιολογικών και επιστημολογικών όψεων του επιστημονικού εγγραματισμού σε μαθητευόμενους στα πλαίσια της τυπικής και της άτυπης εκπαίδευσης.

Το εκπαιδευτικό πλαίσιο του CHEMNOESIS  είναι η τυπική εκπαίδευση που αφορά κατά κύριο λόγο μαθητές/τριες Γυμνασίου και η άτυπη εκπαίδευση που αφορά ομίλους δημιουργικότητας στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ.

Το CHEMNOESIS  αποτελεί προϊόν μετεξέλιξης, εκσυγχρονισμού, εμπλουτισμού και επικαιροποίησης του διαδικτυακού εκπαιδευτικού υλικού «Ο Θαυμαστός Κόσμος της Χημείας» που αναπτύχθηκε το 2006 για το τότε Παιδαγωγικό Ινστιτούτο υπό την επίβλεψη του κ. Μιχάλη Σιγάλα, Καθηγητή του Τμήματος Χημείας του Α.Π.Θ.

Η ομάδα υλοποίησης του έργου αποτελείται από Καθηγητές και στελέχη του Τμήματος Χημείας του Α.Π.Θ., Εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Φοιτήτριες του Τμήματος Χημείας του Α.Π.Θ. στα πλαίσια της εκπόνησης της Πτυχιακής τους Εργασίας.

Τον Μάρτιο του 2022 μεταξύ του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ και του Τμήματος Χημείας του Α.Π.Θ. υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας με περιεχόμενο την εδραίωση της συνεργασίας  μεταξύ των δύο φορέων σε ότι αφορά τη συνεχή λειτουργία, εμπλουτισμό και αναβάθμιση του CHEMNOESIS.

credentials