ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ
Ο άνθρακας και οι ενώσεις της ζωής

Ο άνθρακας και οι ενώσεις της ζωής - Ερωτήσεις Ανακεφαλαίωσης

Έλεγξε τις γνώσεις σου σχετικά με τον άνθρακα και τις ενώσεις της ζωής απαντώντας σε μια σειρά από ερωτήσεις