ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

Καταβύθιση AgCl από νερό της βρύσης

Στο πείραμα αυτό προστίθεται διάλυμα νιτρικού αργύρου, AgNO3 , σε νερό της βρύσης.

Παρατηρούμε το άμεσο θόλωμα και τελικά την καταβύθιση χλωριούχου αργύρου, AgCl.