ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΟΡΙΑ

Χημικά στοιχεία και ενώσεις

Σύμφωνα με την Ατομική Θεωρία, άτομα ορίζονται ως τα μικροσκοπικά σωματίδια της ύλης, τα οποία δεν τέμνονται σε μικρότερα. Όταν τα άτομα ενωθούν μεταξύ τους, σχηματίζουν πιο μεγαλύτερα και σύνθετα σωματίδια, τα οποία αποτελούν τα μόρια. Τα μόρια διακρίνονται σε μόρια χημικών στοιχείων και σε μόρια χημικών ενώσεων. Μόρια χημικών στοιχείων ορίζονται εκείνα τα μόρια, που αποτελούνται από ίδια άτομα, ενώ μόρια χημικών ενώσεων εκείνα τα μόρια που αποτελούνται από διαφορετικά άτομα. Παραδείγματα χημικών στοιχείων που υπάρχουν ως ομοπυρηνικά διατομικά μόρια, σε θερμοκρασία 25οC και σε πίεση 1 atm, είναι του υδρογόνου, του οξυγόνου και του αζώτου.