ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Παρασκευή διαλυμάτων με περιεκτικότητα στα εκατό όγκο κατ' όγκο (% v/v)

virtual lab

Κατεβάστε στον υπολογιστή σας την εφαρμογή του Εικονικού Εργαστηρίου CHEMNOESIS-Solutions_vv.exe.

Η εφαρμογή είναι συμβατή με λειτουργικό Windows.

Λήψη Εφαρμογής (5.8 mb)
Περιγραφή Εργαστηρίου
Πείραμα 1
Πείραμα 2

Περιγραφή του εικονικού εργαστηρίου

Στο εικονικό εργαστήριο με αντικείμενο την παρασκευή διαλυμάτων με περιεκτικότητα % v/v έχετε στη διάθεσή σας μια σειρά υγρών ευδιάλυτων ουσιών, από τις οποίες μπορείτε να παραλάβετε υγρό με σιφώνιο, νερό, έναν ογκομετρικό κύλινδρο των 100 mL και μια ράβδο.

Η εκτέλεση των πειραμάτων που προτείνονται θα σας βοηθήσει να εξοικειωθείτε με την έννοια της περιεκτικότητας διαλυμάτων % v/v και να εξασκηθείτε στην παρασκευή διαλυμάτων με δοσμένη περιεκτικότητα % v/v.

Για να παρασκευάσετε διάλυμα με τη ζητούμενη συγκέντρωση % v/v προσθέστε με τη βοήθεια του σιφωνίου τον απαραίτητο όγκο της ουσίας στον ογκομετρικό κύλινδρο. Στη συνέχεια προσθέστε στον κύλινδρο νερό μέχρις ότου ο όγκος του διαλύματος να γίνει ο προβλεπόμενος.

Μετά την προσθήκη αναδεύετε καλά το μίγμα με τη ράβδο για να ολοκληρωθεί η παρασκευή του διαλύματος και για να πληροφορηθείτε από τον πίνακα την περιεκτικότητα του διαλύματος που προέκυψε.

Μπορείτε να επαναλάβετε ένα πείραμα, ή να εκτελέσετε ένα νέο, σε άδειο ογκομετρικό κύλινδρο αδειάζοντάς τον στη φιάλη συλλογής αποβλήτων.

Στο εργαστήριο έχετε πάντα στη διάθεσή σας τον υπολογιστή περιεκτικότητας για να κάνετε τις απαραίτητες πράξεις.

Οδηγίες

Να παρασκευάσετε τα παρακάτω διαλύματα:

  1. 100 mL υδατικού διαλύματος αιθανόλης με περιεκτικότητα 10 % v/v.
  2. 50 mL υδατικού διαλύματος αιθανόλης με περιεκτικότητα 30 % v/v.
  3. 100 mL υδατικού διαλύματος ακετόνης με περιεκτικότητα 15 % v/v.
  4. 60 mL υδατικού διαλύματος ακετόνης με περιεκτικότητα 20 % v/v.

Επιλέξτε στον παρακάτω πίνακα το όγκο της διαλυμένης ουσίας για κάθε διάλυμα.

Πίνακας καταγραφής και επαλήθευσης αποτελεσμάτων

 
ΔΙΑΛΥΜΑ
mL ΔΙΑΛΥΜΕΝΗΣ ΟΥΣΙΑΣ
mL ΔIAΛΥΜΑΤΟΣ
 
100 mL διαλύματος αιθανόλης με περιεκτικότητα 10 % v/v
 
 
 
50 mL διαλύματος αιθανόλης με περιεκτικότητα 30 % v/v
 
 
 
100 mL διαλύματος ακετόνης με περιεκτικότητα 15 % v/v
 
 
 
60 mL διαλύματος ακετόνης με περιεκτικότητα 20 % v/vv/v
 
 
 
Επαλήθευση
 
Εμφάνιση σωστών

Οδηγίες

  1. Παρασκευάστε 50 mL υδατικού διαλύματος ακετόνης με περιεκτικότητα 30 % v/v προσθέτοντας 15 mL ακετόνης και νερό μέχρις ότου ο όγκος του διαλύματος να γίνει 50 mL. Επιλέξτε στον πίνακα τους όγκους διαλυμένης ουσίας και διαλύματος και τη συγκέντρωση % v/v του διαλύματος.
  2. Προσθέστε στο διάλυμα νερό μέχρις ότου ο όγκος του διαλύματος να γίνει 75 mL, αναδέψτε και επιλέξτε στον πίνακα τους όγκους διαλυμένης ουσίας και διαλύματος και τη νέα συγκέντρωση % v/v του διαλύματος.
  3. Προσθέστε στο διάλυμα επιπλέον νερό μέχρις ότου ο όγκος του διαλύματος να γίνει 100 mL, αναδέψτε και επιλέξτε στον πίνακα τους όγκους διαλυμένης ουσίας και διαλύματος και τη νέα συγκέντρωση % v/v του διαλύματος.

Πίνακας καταγραφής και επαλήθευσης αποτελεσμάτων

 
ΔΙΑΛΥΜΑ
v
mL ουσίας
vδ
mL διαλύματος
% v/v
Συγκέντρωση
 
Αρχικό διάλυμα
15
50
30
 
Μετά την πρώτη προσθήκη νερού
 
 
 
 
Μετά τη δεύτερη προσθήκη νερού
 
 
 
 
Επαλήθευση
 
Εμφάνιση σωστών