ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Ο κύκλος του νερού στη φύση

Στην παρουσίαση αυτή δίνεται παραστατικά η διαρκής και κυκλική αλλαγή της φυσικής κατάστασης του νερού στη φύση: εξάτμιση - συμπύκνωση (βροχή) - πήξη (χιόνι) και η μεταφορά του μεταξύ της λιθόσφαιρας, της υδρόσφαιρας, της βιόσφαιρας και της ατμόσφαιρας.