ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Εφαρμογές του οξυγόνου

Το οξυγόνο χρησιμοποιείται στην ιατρική για τη διευκόλυνση της αναπνοής των ασθενών. Μεταφέρεται σε χαλύβδινα δοχεία που καλούνται οβίδες οξυγόνου.

Στη χημική βιομηχανία χρησιμοποιείται για την παραγωγή του θειικού και του νιτρικού οξέος.

Ένα μίγμα οξυγόνου και ασετυλίνης παράγει μια πολύ ισχυρή φλόγα που χρησιμοποιείται στη συγκόλληση των μετάλλων.