ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

Παρασκευή διαλύματος ζάχαρης 15% w/w

Στο πείραμα αυτό παρασκευάζεται υδατικό διάλυμα ζάχαρης με περιεκτικότητα 15 %w/w, αναμιγνύοντας 15 g ζάχαρης και 85 g νερού και αναδεύοντας μέχρι να διαλυθεί η ζάχαρη.

Έχουμε λοιπόν:

  • Μάζα διαλυμένης ουσίας: 15 g
  • Μάζα διαλύτη: 85 g
  • Μάζα διαλύματος: 15+85=100 g

Συνεπώς η περιεκτικότητα είναι 15 % w/w