ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Παρασκευή διαλυμάτων με περιεκτικότητα στα εκατό βάρος προς βάρος (% w/w)

virtual lab

Κατεβάστε στον υπολογιστή σας την εφαρμογή του Εικονικού Εργαστηρίου CHEMNOESIS-Solutions_ww.exe.

Η εφαρμογή είναι συμβατή με λειτουργικό Windows.

Λήψη Εφαρμογής (5.8 mb)
Περιγραφή Εργαστηρίου
Πείραμα 1
Πείραμα 2

Περιγραφή του εικονικού εργαστηρίου

Στο εικονικό εργαστήριο με αντικείμενο την παρασκευή διαλυμάτων με περιεκτικότητα % w/w έχετε στη διάθεσή σας μια σειρά στερεών ευδιάλυτων ουσιών και νερό, ένα ποτήρι, έναν ηλεκτρονικό ζυγό και μια ράβδο.

Η εκτέλεση των πειραμάτων που προτείνονται θα σας βοηθήσει να εξοικειωθείτε με την έννοια της περιεκτικότητας διαλυμάτων % w/w και να εξασκηθείτε στην παρασκευή διαλυμάτων με δοσμένη περιεκτικότητα % w/w.

Για να παρασκευάσετε διάλυμα με τη ζητούμενη συγκέντρωση % w/w, τοποθετήστε το ποτήρι στο ζυγό, μηδενίστε το απόβαρό του και ζυγίστε την απαραίτητη ποσότητα στερεής ουσίας στο ποτήρι (μέχρι 40 g). Στη συνέχεια προσθέστε το απαιτούμενο νερό νερό ζυγίζοντας στο ίδιο ποτήρι.

Μετά την προσθήκη αναδεύετε καλά το μίγμα με τη ράβδο για να ολοκληρωθεί η παρασκευή του διαλύματος και για να πληροφορηθείτε από τον πίνακα την περιεκτικότητα του διαλύματος που προέκυψε.

Μπορείτε να επαναλάβετε ένα πείραμα, ή να εκτελέσετε ένα νέο σε άδειο ποτήρι αδειάζοντάς το στη φιάλη συλλογής αποβλήτων.

Στο εργαστήριο έχετε πάντα στη διάθεσή σας τον υπολογιστή περιεκτικότητας για να κάνετε τις απαραίτητες πράξεις.

Οδηγίες

Να παρασκευάσετε στο εικονικό εργαστήριο τα παρακάτω διαλύματα:

  1. 100 g υδατικού διαλύματος ζάχαρης με περιεκτικότητα 5 % w/w.
  2. 50 g υδατικού διαλύματος ζάχαρης με περιεκτικότητα 6 % w/w.
  3. 100 g υδατικού διαλύματος αλατιού με περιεκτικότητα 10 % w/w.
  4. 60 g υδατικού διαλύματος αλατιού με περιεκτικότητα 5 % w/w.
  5. 100 g υδατικού διαλύματος θειικού χαλκού με περιεκτικότητα 15 % w/w.
  6. 80 g υδατικού διαλύματος θειικού χαλκού με περιεκτικότητα 20 % w/w.

Επιλέξτε στον παρακάτω πίνακα τις μάζες του διαλύτη και της διαλυμένης ουσίας σε κάθε ένα από τα παρασκευασθέντα διαλύματα.

Πίνακας καταγραφής και επαλήθευσης αποτελεσμάτων

ΔΙΑΛΥΜΑ
g ΔΙΑΛΥΤΗ
g ΔΙΑΛΥΜΕΝΗΣ ΟΥΣΙΑΣ
100 g διαλύματος ζάχαρης με περιεκτικότητα 5 % w/w
50 g διαλύματος ζάχαρης με περιεκτικότητα 6 % w/w
100 g διαλύματος αλατιού με περιεκτικότητα 10 % w/w
60 g διαλύματος αλατιού με περιεκτικότητα 5 % w/w
100 g διαλύματος θειικού χαλκού με περιεκτ. 15 % w/w
80 g διαλύματος θειικού χαλκού με περιεκτ. 20 % w/w
Επαλήθευση
Εμφάνιση σωστών

Οδηγίες

  1. Παρασκευάστε στο εικονικό εργαστήριο 25 g υδατικού διαλύματος θειίκού χαλκού με περιεκτικότητα 16 % w/w διαλύοντας 4 g θειικού χαλκού σε 21 g νερού.
  2. Προσθέστε στο διάλυμα 25 g νερού, αναδέψτε και επιλέξτε στον πίνακα τα βάρη του διαλύτη και του διαλύματος και την νέα περιεκτικότητα % w/w του διαλύματος.
  3. Προσθέστε στο διάλυμα άλλα 50 g νερού, αναδέψτε και επιλέξτε στον πίνακα τα βάρη του διαλύτη και του διαλύματος και την νέα περιεκτικότητα % w/w του διαλύματος.

Πίνακας καταγραφής και επαλήθευσης αποτελεσμάτων

ΔΙΑΛΥΜΑ
m
g ουσίας
M
g διαλύτη
Mδ
g διαλύματος
% w/w
Περιεκτικότητα
Αρχικό διάλυμα
4
21
25
16
Προσθήκη 25 g νερού
4
Προσθήκη άλλων 50 g νερού
4
Επαλήθευση
Εμφάνιση σωστών