ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

Χημικές ιδιότητες του οξειδίου του πυριτίου

Στo πείραμα αυτό σε οξείδιο του πυριτίου προστίθενται νερό, υδροχλωρικό οξύ και καυστικό νάτριο και τα μίγματα θερμαίνονται ισχυρά.

Παρατηρούμε ότι το διοξείδιο του πυριτίου αντιδρά μόνο με τη βάση καυστικό νάτριο.