ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΧΗΜΕΙΑ
Τo άζωτο

Τo άζωτο

Body
Ιδιότητες, χρήσεις και ο κύκλος του αζώτου.

Το άζωτο είναι ένα άχρωμο, άοσμο και άγευστο αέριο που σε ελεύθερη κατάσταση εντοπίζεται ως διατομικό μόριο με μοριακό τύπο N2. Είναι το αέριο που υπάρχει σε μεγαλύτερο ποσοστό στον ατμοσφαιρικό αέρα, περίπου 80%. Πρόκειται για ένα μη τοξικό αέριο που αντιδρά δύσκολα με άλλα στοιχεία και χημικές ενώσεις, κάτι που το καθιστά αδρανές. Συμμετέχει ενεργά στη σύνθεση των πρωτεϊνών, οι οποίες αποτελούν κύριο συστατικό των ιστών των έμβιων οργανισμών.

Στις βιομηχανικές χρήσεις του αζώτου περιλαμβάνονται η παραγωγή αμμωνίας, λιπασμάτων, εκρηκτικών υλών και καυσίμων. Το υγροποιημένο άζωτο βρίσκει χρήση ως ψυκτικό μέσο, ενώ το αέριο άζωτο χρησιμοποιείται για τη δημιουργία αδρανούς ατμόσφαιρας.

Σημαντικός επίσης για την ισορροπία στη φύση είναι ο κύκλος του αζώτου. Πρόκειται για μια διαδικασία η οποία αποτελείται από τρία στάδια: τη δέσμευση του μοριακού αζώτου, τη νιτροποίηση και την απονιτροποίηση. Μέσω της διαδικασίας αυτής το άζωτο που παραλαμβάνεται από τους οργανισμούς καταφέρνει και επιστρέφει ξανά στον αέρα.

Ο κύκλος του αζώτου
Σχηματική αναπαράσταση του κύκλου του αζώτου.