ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

Καύση μεθανίου

Σε αυτό το πείραμα πλησιάζουμε ένα αναμμένο σπίρτο σε ένα σωλήνα που περιέχει αέριο μεθάνιο.

Παρατηρούμε ότι το μεθάνιο αντιδρά βίαια με το οξυγόνο του αέρα με εμφάνιση φλόγας.

Η οξείδωση αυτή απαιτεί θέρμανση για να ξεκινήσει. Επίσης, συνοδεύεται από φλόγα και έκλυση θερμότητας και έτσι χαρακτηρίζεται ως καύση.