ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Οι χρήσεις του αζώτου

Το άζωτο χρησιμοποιείται στη βιομηχανία για την παραγωγή αμμωνίας, λιπασμάτων, φαρμάκων, εκρηκτικών υλών και χρωμάτων. Το υγροποιημένο άζωτο χρησιμοποιείται ως ψυκτικό μέσο. Το αέριο άζωτο χρησιμοποιείται για τη δημιουργία αδρανούς ατμόσφαιρας, δηλαδή για την πλήρωση κλειστών χώρων ώστε να μην υπάρχει οξυγόνο, υγρασία και άλλα αέρια και να προστατεύονται ευπαθείς ουσίες.