ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΧΗΜΕΙΑ
Το αντικείμενο της Χημείας

Σύμβολα επικινδυνότητας χημικών ουσιών

Body
Τα προϊόντα που διατίθενται στο εμπόριο πολλές φορές περιέχουν χημικά επιβλαβείς ουσίες. Για την ενημέρωση των χρηστών για την επικινδυνότητα τους χρησιμοποιούνται ετικέτες με συγκεκριμένα σύμβολα.

Πολλά προϊόντα που διατίθενται ελεύθερα ή όχι στο εμπόριο περιέχουν χημικές ουσίες οι οποίες κρύβουν κινδύνους για τους χρήστες τους. Οι κίνδυνοι αυτοί ποικίλουν ανάλογα το είδος και την ποσότητα των ουσιών που περιέχουν.

Υπάρχουν χημικές ουσίες που περιέχονται και σε καθημερινά προϊόντα, που είναι τοξικές, που ερεθίζουν το δέρμα ή το αναπνευστικό σύστημα, που διαβρώνουν, που αναφλέγονται ή εκρήγνυνται εύκολα, που οξειδώνουν κ.α. Έτσι, στις οδηγίες χρήσης των προϊόντων αυτών πρέπει να επισημαίνονται αυτοί οι κίνδυνοι. 

Καθώς όμως τις παρατηρήσεις αυτές στις ετικέτες των προϊόντων πολύ λίγοι τις διαβάζουν, οι κίνδυνοι αυτοί πρέπει να επισημαίνονται με έναν άμεσο τρόπο. Για αυτό έχει καθιερωθεί διεθνώς να γίνεται επισήμανση των τοξικών και επικίνδυνων ουσιών στα διάφορα προϊόντα με τα σύμβολα επικινδυνότητας (Hazard Symbols).

Τα σύμβολα αυτά είναι διεθνή και υπάρχουν επίσημοι πίνακες με τη σημασία τους. Τα ίδια σύμβολα χρησιμοποιούνται και στις φιάλες και δοχεία των χημικών αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούνται στα χημικά εργαστήρια και τις χημικές βιομηχανίες.

Μερικά από αυτά τα σύμβολα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Σύμβολα επισήμανσης των τοξικών ουσιών σύμφωνα με τις οδηγίες 88/379 και89/178 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εικόνα Σύμβολο Σημασία (ελληνικά) Σημασία (αγγλικά)
Τοξικό T
T+
Τοξικό
Πολύ τοξικό
Toxic
Very toxic
Ερεθιστικό Xn
Xi
Επιβλαβές
Ερεθιστικό
Harmful
Ιrritant
Διαβρωτικό C Διαβρωτικό Corrosive
Επικίνδυνο για το περιβάλλον N Επικίνδυνο για το περιβάλλον Dangerous for the environment
Εκρηκτικό E Εκρηκτικό Explosive
εύφλεκτο F
F+
Πολύ εύφλεκτο
Εξαιρετικά εύφλεκτο
Highly flammable
Extremely flammable
Οξειδωτικό O Οξειδωτικό Oxidizer