ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΧΗΜΕΙΑ
Παρασκευή βάσεων από οξείδια των μετάλλων

Παρασκευή βάσεων από οξείδια των μετάλλων

Body
Κάποια οξείδια μετάλλων όταν αντιδρούν με το νερό παράγουν βάσεις.

Ορισμένα οξείδια των μετάλλων αντιδρούν με το νερό και σχηματίζουν τα αντίστοιχα υδροξείδια των μετάλλων αυτών. Τα οξείδια αυτά επειδή εμφανίζουν βασικό χαρακτήρα, ονομάζονται και βασικά οξείδια.

Για παράδειγμα, με τη διάλυση του οξειδίου του μαγνησίου, MgO, σε νερό, Η2Ο, παρασκευάζεται το υδροξείδιο του μαγνησίου, Mg(OH)2, ενώ με τη διάλυση του οξειδίου του ασβεστίου, CaO, σε νερό, H2O, προκύπτει το υδροξείδιο του ασβεστίου, Ca(OH)2.

Οι αντιδράσεις που γίνονται είναι:

MgO(s) + Η2Ο(l) → Mg(OH)2 (aq)

CaO(s) + Η2Ο(l) → Ca(OH)2 (aq)

Αντίθετα, με τα παραπάνω βασικά οξείδια, τα οξείδια του σιδήρου (Fe2O3) και του χαλκού (CuO) δεν αντιδρούν με το νερό.

CuO(s) + Η2Ο(l) →        X

Fe2O3(s) + Η2Ο(l) →     X

Γενικότερα λοιπόν ο σχηματισμός βάσεων από βασικά οξείδια των μετάλλων δίνεται από την παρακάτω εξίσωση:

Βασικό οξείδιο + Νερό → Βάση