ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

Παρασκευή βάσεων απο οξείδια των μετάλλων

Σε αυτό το πείραμα μπορείς να παρακολουθήσεις την παρασκευή διαλυμάτων βάσεων από την αντίδραση οξειδίων των μετάλλων με το νερό.

Συγκεκριμένα, στα στερεά οξείδια του σιδήρου (Fe2O3), του χαλκού (CuO), του μαγνησίου (MgO) και του ασβεστίου (CaO) προστίθεται νερό. Όλα είναι λιγό έως πολύ δυσδιάλυτα στο νερό.

Παρόλα αυτά μερικά από αυτά αντιδρούν με το νερό και δίνουν βασικά διαλύματα.

 

CaO(s) + Η2Ο(l) → Ca(OH)2(aq)

ΜgO(s) + Η2Ο(l) → Mg(OH)2(aq)

CuO(s) + Η2Ο(l) → X

Fe2O3(s) + Η2Ο(l) → X